Vides konsultāciju pakalpojumi

Sniedzam vides konsultācijas:

• Ietekmes uz vidi novērtējums
• Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
• Virszemes un pazemes ūdens monitorings
• Vides kvalitātes izpēte
• A, B kategorijas piesārņojošo darbību atļauju iesniegumu sagatavošana