Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: derīgo izrakteņu ieguve smilts-grants un smilts atradnes “Kažoki” iecirknī “Cērpji”, 1992. un 1982. gada izpētes iecirknis” 12,012 ha platībā Tukuma novada Slampes pagastā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Cērpji”, reģistrācijas numurs 40103844000.

Paredzētās darbības iespējamās norises vieta: nekustamais īpašums “Cērpji” (kadastra Nr. 9080 003 0072), Slampes pagasts, Tukuma novads.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 23. oktobra lēmums Nr. 5-01/980.

Paredzētās darbības apraksts (izmantojamo tehnoloģiju veidi un ietekmei pakļautās teritorijas): paredzētās darbības ietvaros ir plānota derīgo izrakteņu (smilts–grants un smilts) ieguve virs un zem gruntsūdens līmeņa derīgo izrakteņu atradnes “Kažoki” iecirknī „“Cērpji”, 1992. un 1982. gada izpētes iecirknis” 12,012 ha platībā Slampes pagastā, Tukuma novadā. Iecirknis izvietojas SIA „Cērpji” piederošā zemes īpašuma „Cērpji” rietumu daļā; īpašuma kopējā patība ir 17,77 ha. Pazemes ūdens atsūknēšana un jaunas infrastruktūras būvniecība nav plānota.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas un saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma ziņojuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātiem.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem (iesniegumu, sākotnējo izvērtējumu, lēmumu par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu): sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks laika posmā no 2020. gada 30.decembra līdz 2021.gada 20.janvārim. Ar dokumentiem par paredzēto darbību sabiedriskās apspriešanas laikā var iepazīties:

  • Tukuma novada pašvaldībā (Talsu iela 4, Tukums, LV-3101) darba laikā un tīmekļa vietnē www.tukums.lv,
  • sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cērpji” pilnvarotās personas SIA „55M” tīmekļa vietnē marites.biz.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta neklātienes formā. Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs www.marites.biz un www.tukums.lv no 2021.gada 11.janvāra plkst.10.00 līdz 15.janvārim. Tiešsaistes videokonference (sanāksme) notiks 14.janvārī 10.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā www.marites.biz 14.janvārī plkst.9.30.

Neklātienes apspriešanas laikā var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: [email protected] E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts vietnē www.marites.biz.

Termiņš, līdz kuram sabiedrība var iesniegt birojā rakstiskus priekšlikumus: rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, epasts: [email protected]; tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 23. janvārim.

Paziņojums publicēts laikrakstā „Neatkarīgās Tukuma Ziņas” 2020.gada 30.decembra numurā.

Pielikumi: